Prodlužujeme karanténu

Karanténa naší školky je prodloužena do 1. února, otevíráme 2. února 2021.

Všechny děti musí také dodržet nařízenou karanténu doma. Prosíme, nahlaste docházku dětí do MŠ, nejp. do pondělí 10 hod. na tel.: 596 231 556

Karanténa

Provoz školky je přerušen z důvodu karantény od pátku 22. ledna do neděle 31. ledna.

COVID – školka uzavřena

Ve školce se prokázalo onemocnění Covid-19 u jednoho žáka a jedné zaměstnankyně.

Z tohoto důvodu byla rozhodnutím hygienické stanice školka uzavřena, a to do

30. listopadu 2020 včetně.

Pro aktuální informace sledujte stránky školky www.msmichalkovice.cz

Ozdravný pobyt pro předškoláky bude v říjnu

MARTIN JUROŠKA | starosta

Život v celé zemi v uplynulých měsících poznamenala restriktivní opatření vlády, jejichž cílem byla prevence proti šíření koronaviru. Tato preventivní opatření se dotkla i připraveného ozdravného pobytu pro michálkovické předškoláky, na který Michálkovice získaly dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje i finanční podporu města.

Byť ještě pár dní před odjezdem to vypadalo nadějně (alespoň pro optimisty), tak nakonec vláda rozhodla jak o zákazu hromadných akcí tak i o zákazu poskytování hotelových služeb. Bylo tak jasno, že děti na ozdravný pobyt neodjedou.  

Vzhledem k tomu, že pobyt měl proběhnout v posledním možném termínu, kdy na něj bylo možno využít poskytnutou dotace, obrátili jsme se ihned na Moravskoslezský kraj s žádosti o změnu dotační smlouvy tak, abychom mohli zorganizovat ozdravný pobyt v pozdějším termínu. A bylo nám vyhověno.

Současně jsme také dohodli nový termín s hotelem, a tak můžeme informovat o tom, že naši předškoláci pojednou na ozdravný pobyt v  říjnu, tedy záhy po začátku nového školního roku. Bohužel se již nebudou moci zúčastnit ty z původně přihlášených dětí, které nastoupí o září do školy.

Ozdravný pobyt se uskuteční v Beskydech, konkrétně v Horní Bečvě v nádherném prostředí Hotelu DUO. Rodiče a děti zde mají k dispozici celodenně bazén, saunu a děti se budou účastnit také ozdravných procedur. Okolí hotelu je nádherné a pokud bude našim předškoláků alespoň trochu přát i počasí, užijí si krásné beskydské podzimní přírody.

Díky získané dotaci Moravskoslezského kraje, finanční podpory města i vložených finančních prostředků Michálkovic, bude pobyt pro děti předškolního věku opět bezplatný. Moc děkujeme jak kraji ta městu za finanční podporu a věříme, že o akci bude zájem. Přihlášky na pobyt se podávají prostřednictvím mateřské školy. Více informací o pobytu pak naleznete na stránkách městského obvodu i mateřské školy.

Zápis, investice a opravy v mateřské školce

Zapsáno máme 20 nových předškoláčků

V úterý 5. května proběhl ve školce zápis. O vzdělávání projevili zájem rodiče 36 dětí. Úspěšně bylo přijato 20 dětí, na které už se od září budou těšit naše paní učitelky.

Výmalba a nové chodníčky k altánu

Ačkoliv byla michálkovická školka v období koronaviru pro své žáčky uzavřena, klid ve třídách nenastal. Paní ředitelka Eva Ondrušková využila příležitosti k práci na úpravách ve školce tak, aby se předškoláci vrátili opět do pěknějšího a příjemnějšího prostředí.

Díky nové výmalbě za necelých 50 tis. Kč jsou prostory čistší a hezčí. Na řadu přišla také výměna plynových kotlů sloužících k vytápění celé budovy. Ty staré již dosluhovaly a byly za hranicí své životnosti. Celá výměna přišla na téměř 3OO tis. Kč.

Úpravou ještě v těchto dnech prochází také zahrada, a to výstavbou nových chodníčků k altánu. „Dvě třetiny prací máme hotovo a pokračovat budeme ještě po prázdninách. Děkuji za dobrou práci údržbě městského obvodu Michálkovice,  která se na výstavbě chodníků podílela“ přibližuje místostarosta Michálkovic Vladimír Kozel. Celková částka oprav přesáhne 100 tis. Kč.

Nové plynové kotle

Tatínek obdaroval děti ve školce hračkami

Závěrem poděkujme panu Michalu Rekovi. Tatínek Terezky školce zakoupil hračky (děti při předání hraček na fotografii). Moc děkujeme za podporu…

Dětem i rodičům přejeme hezké léto plné zážitků a prožité ve zdraví. Budoucím školáčkům pak úspěšný start do „velké školy“.

Děti v Mateřské škole Michálkovice při předávání nových hraček ze sponzorského daru

Pracovní listy pro děti II.

Protože se vám líbily pracovní listy, které jsme zveřejnili minule, doplňujeme ještě další…
Můžete je doma svým dětem vytisknout a zabavit je tak na nejedno dopoledne 🙂

(obrázky se zvětší po kliknutí)

Souhrnné informace k otevření MŠ dne 1. června

Vážení rodiče,

Mateřská škola obnoví provoz rozhodnutím Rady městského obvodu Michálkovice dne 1. 6. 2020

I když se situace v souvislosti s opatřením COVID-19 rozvolňuje, budeme se řídit manuálem pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Příchod do MŠ:

 • minimalizovat shromažďování osob před školou

V prostorách MŠ:

 • doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje v roušce, a to na nezbytně nutnou dobu, použije dezinfekci rukou u vchodu
 • děti a pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí, ale mohou
 • aktivity se budou organizovat dle situace tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školky
 • po příchodu do MŠ bude vstupujícím osobám měřena teplota
 • neprodleně po převlečení a přezutí si každé dítě musí důkladně umýt ruce tekutým mýdlem a vodou
 • rodiče se mohou pohybovat pouze v šatně dětí
 • děti si nebudou jídlo a pití nabírat samy, vydává pověřená osoba
 • děti musejí mít uzavíratelnou láhev (s pítkem) pro dodržení pitného režimu během dne

Osoby s rizikovými faktory (stanovilo ministerstvo zdravotnictví):

 • věk nad 65 let
 • chronické onemocnění plic
 • onemocnění srdce
 • porucha imunitního systému
 • těžká obezita
 • farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • chronické onemocnění ledvin
 • onemocnění jater

Co dělat v případě,že dítě patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy podepíše rodič tato prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti, čichu)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn. Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti.

Stanovení výše úplaty v důsledku situace spojené s opatřeními COVID-19

Výše školného (vyjma dětí posledního ročníku předškolního vzdělávání)

březensnížená částka 150 Kč
dubenmožnost vrácení školného
květenmožnost vrácení školného
červen300 Kč
červenec200 Kč


Školné od června je závazné i pro děti, které rodiče do mateřské školy nepošlou. Rodiče si mohou od 1. 6. 2020 podat žádost o vrácení školného vyplněním formuláře (k dispozici v MŠ) nejpozději do 30. 6. 2020.


Čestné prohlášení

Doporučujeme, aby dítě sebou přineslo z domu vyplněný formulář čestného prohlášení (ke stažení ZDE). V případě, že nemáte možnost přinést si dokument z domu vyplněný, bude k dispozici také ve školce.Prosíme rodiče, aby byli shovívaví a počítali s možným prodlením při předávání dětí.

Moc se na naše předškoláčky těšíme 🙂

Kolektiv MŠ Michálkovice