ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Mateřská škola Sládečkova 80, Ostrava Michálkovice


SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEM
Ve školce jsme všichni rádi, jsme tu spolu kamarádi

Č.j. 09/2017
ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV
Platnost dokumentu od 1.9.2017
Zpracovala ředitelka MŠ Eva Ondrušková společně s kolektivem MŠ

1.     Identifikační údaje

 Zřizovatel:

 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava Michálkovice
 • Mateřská škola Sládečkova 80, Ostrava Michálkovice, 715 00, příspěvková organizace, tel: 59 623 15 56, IČO: 7100529

2.     Charakteristika školy

Budova MŠ se nachází v centru obce Michálkovice, a to v klidném prostředí rodinných domků a parku. Její součástí je rozlehlá zahrada osázená zelení, ovocnými stromy, vybavená dětským mobiliářem, houpačkami, kolotočem, pískovišti a zahradním domkem a zrekonstruovanou, zastřešenou besídkou. Mateřská škola byla postavena v akci „Z“ v roce 1966. MŠ má tři třídy, v budově prvního patra se nachází dvě třídy a dvě šatny, taktéž v přízemí, v suterénu se nachází ředitelna a výdejna stravy. Celková kapacita školy je 100 dětí. MŠ nemá školní kuchyni, ale pouze výdejnu stravy. Strava se dováží ze ZŠ U Kříže v Ostravě Michálkovicích.

Personální obsazení:

 • V MŠ pracuje 6 učitelů
 • Všichni pedagogové mají odbornou pedagogickou způsobilost, tedy vzdělání pedagogického směru minimálně na SpgŠ
 • Všichni pedagogové mají 15 a více let praxe v MŠ
 • Ředitelka sleduje a udržuje profesní růst zaměstnanců
 • Zaměstnanci mají zájem o další vzdělávání
 • Pracovní tým všech zaměstnanců je stmelený
 • Jsou znatelné pěkné vztahy na pracovišti

Ředitelka MŠ:
Eva Ondrušková

Zástupce řed.:
Zdeňka Dašková

Učitelky:
Radmila Mozdřeňová
Leona Nyklíčková
Táňa Tomanová
Lenka Neradilová

Provozní zaměstnanci:
Hana Skotnicová
Věra Kopalová

Pracovnice výdejny:
Marcela Bártová

3.     Podmínky vzdělávání

Příspěvková organizace MŠ Sládečková 80, Ostrava – Michálkovice má 3 třídy: Lvíčata, Koťata, Broučci o celkovém počtu 24 dětí na třídu. Všechny třídy jsou heterogenní, kde jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 7 let. Nemáme speciální zaměření tříd, všechny třídy pracují podle RVP  PV. Názvem ŠVP „ Společně to zvládnem“ se snažíme vystihnout co nejširší a nejpestřejší činnosti, které nabízíme dětem.

3.1  Kritéria pro přijetí

Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání v závislosti na níže uvedených kritériích:

 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • Děti s trvalým nebo prokazatelně současným pobytem v Ostravě v pořadí podle věku (od nejstaršího po nejmladší)
 • Ostatní děti v pořadí podle věku (od nejstaršího po nejmladší)

Zápis dětí do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zpravidla v měsíci dubnu. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku.

3.2  Věcné podmínky

 • Prostředí má pracovní i herní koutky, kde si mohou děti vybírat a volit činnosti
 • Dostatečně velké herny, které nejsou zastavěny nábytkem a proto zajišťují možnost pro volný pohyb a rozvoj pohybových aktivit dětí
 • Děti mají snadný přístup k hračkám a potřebným materiálům, protože skříňky jsou nízké a bez dvířek
 • Možnost variabilně prostředí kdykoli upravit přesunutím skříněk
 • Prostředí je vkusné, esteticky podnětné, inspirující pro hry, prožitky, poznávání dětí a společná setkávání a tvoření
 • Dostatečně velké šatny a hygienická zařízení
 • Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě prostředí
 • Děti si mohou produkty započaté i nedokončené činnosti na místě nechat pro pokračování
 • Vymezení prostoru pro individuální svačinku dětí
 • Věšákový systém pro lepší větrání pyžam
 • Vybavení hračkami a materiály je průběžně obnovováno a doplňováno
 • Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, což umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity
 • Zahrada má stinné i slunné místa, pískoviště, místa travnatá i betonová, množství zahradních hraček a mobiliář

Dle finančních prostředků bude probíhat stálá obměna učebních pomůcek a vybavení

3.3  Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dovážená ze školní jídelny ZŠ Ostrava – Michálkovice
 • Dostatek ovoce a zeleniny během celého dne
 • Převaha drůbežího masa, ryb, dostatek luštěnin
 • Kvalitní pitný režim během celého dne
 • Dostatek pohybu dětí během celého dne
 • Každodenní pobyt venku, dle počasí
 • Sledování aktuální stavu ovzduší
 • Čisté, kulturní, estetické prostředí při jídle
 • Spolupráce s rodiči, možnost přivést dítě dle možností během dopoledne
 • Vytváření hygienických návyků, sebeobsluhy a stolování
 • Individuální potřeba spánku dle potřeby dětí (zklidnění na lehátku, pohádka, a od 13:15 možnost klidných individuálních činností ve třídě)

3.4  Psychosomatické podmínky

 • Děti i dospělí se cítí v MŠ dobře, spokojeně a bezpečně
 • Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci (návštěvy MŠ, rodič může do třídy, zařazení dle možností do třídy s kamarádem)
 • Pedagog respektuje potřeby dětí, nezatěžuje děti spěchem, navozuje klid a pohodu
 • Všechny děti mají rovnocenné postavení
 • Volnost a osobní svoboda je vyvážena s dodržováním pravidel dané třídy
 • Otevřenost a pozitivní komunikace mezi všemi zaměstnanci navzájem je pro děti vzorem
 • Dobré  mezilidské vztahy mezi personálem, učitelkami, ředitelkou i rodiči
 • MŠ je maximálně otevřená rodičům a společenským institucím
 • Ve vztazích mezi dospělými a dětmi je důvěra, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemná pomoc
 • Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů
 • Je umožněná diskuze mezi dětmi navzájem i dětmi a dospělým
 • Pravidelné střídání aktivity a odpočinku
 • V případě konfliktů mezi rodiči dává MŠ dětem pocit jistoty
 • Úcta a solidárnost k dětem se zdravotním postižením
 • Klidné prostředí při jídle, dostatek tekutin, všestranná výživa, možnost individuálního tempa a potřeby při jídle
 • Každá třída si tvoří pravidla pro chování a jednání dětí, které respektujeme

3.5  Organizace

 • Denní řád je dostatečně pružný
 • Plánování činností vychází z momentálních potřeb, zájmů a individuálních možností dětí
 • Postupnost a plynulost spontánních i řízených činností v průběhu celého dne, vyvážení obou druhů činností
 • Uplatňování individuálních, ale i skupinových a frontálních forem práce ve třídě během celého dne
 • Vytváření tvůrčí a pohodové atmosféry při volných hrách i řízených činnostech
 • Děti jsou podněcovány k experimentování
 • Děti mohou pracovat svým tempem
 • Děti mají volný přístup k hračkám, které jsou v dohledu i dosahu
 • Pokud dítě má potřebu, může se uchýlit do klidného koutku a být pozorovatelem nebo individuálním hráčem
 • Spojování tříd je maximálně omezeno
 • Nejsou překračovány počty dětí ve třídách
 • Respektuje se adaptační režim dětí
 • Dodržování pravidel třídy a tedy skupinového soužití

Uspořádání dne:

6:30               Příchody dětí
6:30 – 7:30     Spontánní činnosti všech příchozích dětí ve třídě Koťat a Broučků
7:30               Rozdělení dětí na třídy Koťata, Broučci, Lvíčata
7:30 – 8:40     Pokračování ve spontánních činnostech –  volné hry dětí, částečně řízené aktivity učitelkou, tematicky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi
8:40 – 9:00     Kontrola úklidu, hygiena, cvičení dětí – TV aktivity, cvičení s TV nářadím a náčiním, pohybové a soutěživé hry, relaxace
9:00 – 9:20     Svačinka dětí – děti si samy chystají tácky a nabírají chléb, rohlík, nalévají si nápoj – v samozřejmosti je dopomoc zaměstnanců MŠ
9:20 – 9:30     Prostor pro pozdravení, informace o dnešním dni, prostor pro individuální projevy dětí, opakování a prohlubování dovedností, vědomostí dětí, hodnocení  spontánních činností, motivace a vysvětlení řízených aktivit
9:30 – 10:00    Řízené aktivity – nabídka různorodých jazykových, matematických, hudebních, pracovních, výtvarných, dramatických, experimentálních a jiných činností
10:00 – 11:30  Hygiena, oblékání, pobyt venku – vycházky, sezonní činnosti, hry na zahradě
11:30 – 11:45  Hygiena, převlékání
11:45 – 12:15  Oběd – podpora samostatnosti při stolování a sebeobsluze
12:15 – 14:15  Hygiena, odpočinek, relaxace, klidové hry
14:15 – 14-30  Odpolední svačinka
14:30 – 16:00  Odpolední činnosti – individuální práce s dětmi, dokončení dopoledního programu

3.6  Řízení MŠ

 • Je vytvořen informační systém, rodiče jsou informováni osobně, na nástěnkách
 • Zaměstnanci mají možnost podílet se na chodu MŠ, připojit své nápady, zájmy apod.
 • Vedení je na vzájemné důvěře a toleranci
 • Pedagogický sbor spolupracuje s rodiči
 • Případné nedostatky jsou operativně odstraňovány

3.7  Spolupráce s rodiči

 • Všichni pedagogové i zaměstnanci spolupracují s rodiči
 • Je zachována maximální diskrétnost
 • Škola nezasahuje do soukromí rodiny
 • Rodiče jsou chápáni jako partneři – snažíme se o porozumění, důvěru a respekt
 • Funguje dostatečně informování rodičů o dítěti

3.8  Spolupráce s ostatními organizacemi

 • Spolupráce s Obecním úřadem – návštěva zástupců obce na našich akcích, kulturní vystoupení dětí pro naši obec (vítání občánků, rozsvícení vánočního stromečku)
 • Spolupráce se Základní školou v Michálkovicích – vzájemné návštěvy, návštěva prvňáčků školy, logopedická péče PhDr. Oršulíková, Mikuláš děti ZŠ pro děti MŠ a další
 • Kulturní komise – příspěvky do Zpravodaje
 • Spolupráce se ZUŠ Ostrava Mariánské Hory – taneční a hudební kroužek
 • Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice – návštěvy areálu hasičské zbrojnice s ukázkami požární techniky, besedy apod.
 • Spolupráce se Svazem kynologů
 • Spolupráce s Městskou policií
 • Exkurze k rybníkům – výlov kaprů
 • Spolupráce s KD v Michálkovicích
 • Spolupráce s Klubem důchodců – vystoupení dětí k Vánocům, Velikonocům…….
 • Spolupráce s knihovnou v Michálkovicích
 • Svaz zahrádkářů (ukázka moštování)
 • Spolupráce s myslivci MS Mistřovice – Český Těšín (besedy s ukázkou loveckých trofejí, sběr kaštanů, žaludů).

3.9  Akce školy

 • Výlet do ZOO Zazimování broučků
 • Mikulášské dopoledne
 • Veselý karneval
 • Lyžařský kurz pro děti
 • Velikonoční hraní
 • Maminky mají svátek
 • Dětský den – opékání párků
 • Plavání – dle zájmu rodičů
 • Divadelní představení
 • Sběr plastových víček – pro handicapovaného Honzíka z Ostravy Poruby
 • Sběr papíru – akce společnosti A.S.A.
 • Sběr podzimních plodů pro myslivce

Nadstandardní nabídka

 • Hudební a pohybový kroužek (ZUŠ E. Runda, Ostrava Mariánské Hory)
 • Logopedické cvičení – PhDr. Oršulíková, ZŠ U Kříže

3.10          DVPP

 • Semináře, přednášky zaměřené na zdokonalování profese
 • Samostudium: odborné časopisy, knihy, knihovny apod.

„ Jestliže někdo nemůže být spokojen se stavem svého poznání, je to právě učitel“.
Jurkovič

4.     Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je to, které potřebuje podpůrné opatření k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními. Podmínky pro vzdělávání dětí vychází z individuálních potřeb a možností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou integrovány v běžné MŠ. Rámcové cíle předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, ale je nutné přizpůsobit je tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám a možnostem. Základem je společná realizace vzdělávacích činností.

Při vzdělávání dítěte ze SVP jsou zahrnuta podpůrná opatření.

Podpůrná opatření 1. stupně

Stanovuje MŠ

 • Úprava režimu tak, aby vyhovoval dětem se SVP
 • Speciální učební pomůcky a materiály
 • Snížení počtu dětí ve třídě v případě vzdělávání více dětí ze SVP
 • Zpracování individuální vzdělávacího plánu – pokud je doporučeno školským poradenským zařízením

Podpůrná opatření 2. stupně

Stanovuje školské poradenské zařízení po projednání z MŠ a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla podpůrných opatření pro školu je stanovena vyhl. č. 27/2016 sb.

Péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením v MŠ

 • Pozorování dítěte, motivační rozhovory, pomůcky pro vzdělávání, úprava činnosti s dítětem
 • Individuální sestavení plánu vzdělávání na základě doporučení školského poradenského zařízení, který bude aktuálně upravován

Podpůrná opatření pro vzdělávání dětí ze SVP – oblasti podpory

 • organizace výuky – individuální činnosti, práce v menší skupině, střídání činností, relaxace
 • metody a formy práce – individuální práce, prožitkové a motivační učení
 • úprava obsahu vzdělávání – individuální možnosti dítěte a respektování jeho potřeb
 • pomůcky – speciální didaktické pomůcky
 • intervence – spolupráce školy a rodiny, konzultace – ukázky vzdělávání
 • hodnocení – průběžné a individuální hodnocení
 • s třídním kolektivem – vytváření sociálního klima třídy

5.     Vzdělávání dětí nadaných

ŠVP vytváří podmínky k co nejširšímu využití individuálních možností pro každé dítě. Nadané děti se nadále podporují. Zjišťování mimořádného nadání provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou a zákonným zástupcem dítěte.

6.      Vzdělávání dětí mladších 3 let

Při vzdělávání dětí mladších 3 let je kladen důraz na citlivý přístup k adaptaci, úzkou spolupráci s rodinou  a zajištění kvalitních podmínek pro vzděláváni. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá věku dětí a jejich zvláštnostem. Jsou podporovány sebeobslužné činnosti a rozvoj samostatnosti.

Bezpečnostní podmínky

 • Bezpečnost dětí zajišťují učitelé od převzetí až po předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě
 • Bezpečnost dětí při pobytu venku zajištěna v rámci překrývání služeb učitelů, učitel zodpovídá mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20ti dětí
 • Zabezpečení budovy – otevírání dveří na telefon, uzamykání dveří v daném čase
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí
 • MŠ je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte

7.     Charakteristika vzdělávacího programu

7.1  Metody a formy práce

Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují jejich zvídavost, potřebu objevovat, radost z učení a zájem poznávat vše nové.

Proto propagujeme tyto metody a formy práce s dětmi:

 • Metoda požitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi
 • Situační učení – srozumitelné a praktické ukázky
 • Spontánní sociální učení – princip přirozené nápodoby
 • Didakticky zacílené činnosti – motivovaná činnost nabízená dítěti se spontánním a záměrným učením ( skupinové a individuální)
 • Princip vzdělávací nabídky – dítě si samo volí činnost a aktivně se jí účastní
 • Skupinové a individuální metody práce
 • Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti
 • Specifická forma – didakticky cílená činnost učitelkou (prožitkové činnosti, experimentování)
 • Vzdělávání probíhá ve všech činnostech – spontánních a řízených aktivit

Hry a činnosti

Hry:

 • Spontánní – využívání hry volně ( námětové, konstruktivní – lego, Duplo, Cheva), skládanky – puzzle, kostky, stolní- fotbal, člověče nezlob se aj.
 • Řízené – řízená hra pedagogem – pohybové, hudební, smyslové, které mají daný cíl, pravidla
 • Didaktické – je sledován určitý cíl učitelky

Činnosti:

 • Hudební a pohybové činnosti, TV chvilky, výtvarné – zařazovány do týdenních plánů

7.2  Cíle předškolního vzdělávání

Rámcové cíle

 • Cíl rozvojový – rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Cíl hodnotový – osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Cíl postojový – získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Cíle naší MŠ směřují k tomu, aby děti po jejím absolvování byly osobnostmi pokud možno jedinečné vzhledem k svému věku a individuálním možnostem, co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, přístupné dalšímu rozvoji, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které jim samotný život přináší.

Poslání MŠ

Mateřská škola a pohyb v ní je velice citlivým místem v životě dítěte. Období předškolního věku je charakterizováno nejen rozvojem motoriky, řeči, myšlení, pohybu, ale i obdobím her, kdy děti ve hrách napodobují činnosti dospělých a chtějí být velkými pomocníky. Budeme se snažit vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém se bude cítit dobře a bude se do mateřské školky těšit.

Vize naší MŠ

Snažíme se, aby výchova měla charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti, aby se probouzel  a prohloubil aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

Důležité pro nás je a bude, aby bylo dítě přijímáno vždy se zájmem, vlídností a laskavostí. Snažíme se, aby děti odcházející z MŠ do ZŠ byly osobnostmi pokud možno jedinečné vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem, co nejvíce samostatné, sebevědomé, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat a přemýšlet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které jim samotný život přináší.

Prostředky k dosažení stanovených cílů:

 • Zvelebování celého okolí naší MŠ, zahrady a naší obce s bohatým kulturním životem
 • Vytváření estetického prostředí budovy MŠ
 • Obohacování činností odehrávajících se v MŠ
 • Cíleně zaměřovat další vzdělávání učitelů

Klíčové kompetence

Každé dítě dosahuje úrovně kompetencí dle svých individuálních možností.

Všechno naše působení je směřováno k tomu, aby děti dosáhly klíčových kompetencí daných RVP PV. Základy kompetencí, které dítě získává v předškolním vzdělávání, jsou základem započetí systematického vzdělávání dítěte, jeho dalšího rozvoje a celoživotního učení.

 1. Kompetence k učení
  • Objevuje a všímá si souvislostí
  • Experimentuje
  • Zkušenosti uplatňuje v praxi
  • Má elementární poznatky o lidech-kultuře-přírodě
  • Učí se s chutí nejen spontánně, ale také vědomě
 2. Kompetence k řešení problémů
 • Všímá si a řeší problémy
 • Menší problémy řeší sama bez pomoci dospělého
 • Používá pokus a omyl-experiment
 • Využívá matematických a logických představ
 • Ví, že může svou snahou a iniciativou situace ovlivňovat
 1. Komunikativní kompetence
 • Ovládá řeč
 • Vyjadřuje své myšlenky
 • Reaguje na slovo
 • Vede smysluplný dialog
 • Dokáže vyjádřit i své pocity
 • Komunikuje verbálně i nonverbálně
 • Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • Pracuje s knihami-počítačem-telefonem
 1. Sociální a personální kompetence
 • Umí si vytvořit a vyjádřit svůj názor
 • Chápe, že má odpovědnost za své jednání
 • Rozpozná nevhodné chování
 • Je empatické
 • K neznámým lidem a situacím je obezřetné
 • Umí být tolerantní k odlišnostem jiných lidí
 • Konflikt řeší dohodou ne agresí
 • Neubližuje – neponižuje jiným
 1. Činnosti a občanské kompetence
 • Učí se plánovat-organizovat-řídit-hodnotit hru
 • Rozpoznává své silné a slabé stránky
 • Respektuje společná pravidla soužití ve třídě i společnosti
 • Odhaduje riziko svých nápadů
 • Zajímá se o druhé
 • Má představu o tom, co je a není v souladu s normou společnosti
 • Environmentální pojetí – chráníme přírodu

8.     Vzdělávací obsah

8.1  Integrované bloky

Integrované bloky jsou prostředkem k naplňování klíčových kompetencí. Přihlíží se na individuální možnosti každého dítěte a chceme, aby jejich prostřednictvím poznalo dítě samo sebe, okolní svět, orientovalo se v něm, seznámilo se s jevy, přírodou a lidmi kolem nás. Budeme se zaměřovat na prožitkové učení.

 • Ahoj kamarádi – už jsme zase spolu
 • Když příroda usíná
 • Umíš to také tak?
 • Sluníčko, vítej!
 • Naše země kulatá

8.2  Vzdělávací oblasti

V integrovaných blocích se vyskytuje 5 vzdělávacích oblastí

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Dítě a jeho tělo

CÍLE:

 • Uvědomovat si vlastní tělo
 • Rozvoj pohybových dovedností a ovlivňování pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj fyzických a psychických zdatností
 • Osvojení praktických dovedností
 • Osvojení si poznatků a dovedností o péči o tělo a zdraví

KOMPETENCE: (co musí dítě znát a umět, aby došlo k cíli)

 • Zvládnutí základních pohybových dovedností
 • Koordinovat pohyb
 • Napodobit pohyb dle vzoru
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Zvládnout jemnou motoriku
 • Zvládnout sebeobsluhu a hygienické návyky
 • Pojmenovat části těla, některé orgány ( včetně pohlavních ), znát funkce
 • Rozlišovat co škodí a prospívá zdraví
 • Mít povědomí o způsobu ochrany zdraví

NAPLNĚNÍ CÍLŮ:

 • Snažit se o dodržování maximální čistoty prostředí naší MŠ i školní zahrady
 • Kultivované stolování a čistota při jídle
 • Zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro pohybové aktivity dětí
 • Přístupné nářadí, náčiní a doplňky ( šátky, stuhy…) pro pohybové vyžití dětí
 • Podpora zájmů dětí o pohyb ( pohybové chvilky, akceptace přání dětí tančit, vytvářet překážkové dráhy kdykoli během dne )
 • Vytváření příležitostí pro pohyb a tělesné aktivity
 • Předcházení úrazu včasným poučením dětí o následcích nesprávného chování a jednání
 • Motivace méně aktivních a bázlivých dětí
 • Dodávání pocitu bezpečí při cvičení na nářadí a průlezkách
 • Vedení dětí k tomu, aby oznámily i sebemenší úraz
 • Dbát o úpravu svého zevnějšku ( přístupné umývárny, hřebeny, zrcadla )
 • Nabídka nadstandardních aktivit jako je škola v přírodě, plavání, výlety
 • Nabídka tematických vycházek do lékárny, k lékaři, na zeleninový trh…..
 • Využívání všech smyslů při hrách s přírodninami
 • Možnost pohybových aktivit na zahradě ( průlezky, kolotoč, houpačky, stuhy, švihadla, pískoviště….)
 • Rozhovory s dětmi o výživě, vlastním těle, nakupování
 • Tělovýchovná cvičení – TV chvilky, ranní cvičení, 1x týdně velký tělocvik, pohybové pohádky
 • Divadlo – dramatické scénky, pohybové vyjádření zvířat i lidí, hry s maňásky
 • Stolní hry – využíváme her a stavebnic pro rozvoj jemné motoriky, koordinaci zraku a hmatu, puzzle s náměty lidského těla, dřevěných labyrintů pro koordinaci
 • Kostky – využíváme rozmanitých kostek a různých materiálů ke stavbám, určování dle hmatu ( větší, menší, lehčí )
 • Knihy – využívání básní, pohádek o lidech, ochraně zdraví, vyhledávání obrázků co je dobře a co špatně, co by se stalo kdyby…., využívání encyklopedií
 • Pokusy – poznávání pomocí všech smyslů, pokusy s klíčením ( zdravá výživa), sestavování demonstrativních obrázků
 • Využití námětových her Alenka stůně, na lékaře, nakupujeme
 • Vaření bylinkového čaje, chystání ovocných salátů, převlékání panenek dle počasí
 • Hudební výchova –  cvičení s hudbou, relaxace, hra na tělo, na hudební nástroje, zábavné hry
 • Výtvarná výchova – grafické prvky, využití prstových barev, obkreslování částí těla, práce s přírodninami
 • Pobyt venku – hry v písku, poslech zvuků ve městě, v lese, sportovní hry, sezonní činnosti, různorodé vycházky a výlety

RIZIKA:

 • Nevyhovující denní režim
 • Nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (pohyb, spánek, odpočinek, osobního tempa, soukromí apod.)
 • Omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech
 • Nerespektování pohybových předpokladů jednotlivých dětí
 • Neznalost zdravotního stavu dítěte
 • Absence řízených pohybových aktivit, osvojení nových pohybových dovedností
 • Nevhodné prostory pro pohybové činnosti
 • Uplatňování nevhodných cviků a činností
 • Nevhodné vzory v chování dospělých v prostředí MŠ
 • Nedostatečné vybavení náčiním

Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč
 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace
 • Sebepojetí, city a vůle

CÍLE:

 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj zpřesňování smyslového vnímání
 • Získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenost
 • Získávání relativní citové samostatnosti
 • Sebepoznání

KOMPETENCE:

 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů, blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • Řešit problémy, úkoly, situace
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Využívat všech smyslů
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Porozumět slyšenému
 • Vyjadřovat samostatně své myšlenky, nápady, pocity, přání
 • Naučit se zpaměti krátké texty

NAPLNĚNÍ CÍLŮ:

 • Společné diskuze, individuální rozhovory, komentování zážitků, prohlížení knih o přírodě, čtení dětských příběhů
 • Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání vlastností, smyslové hry, cvičení vnímání, paměti zrakové i sluchové, námětové hry
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu, podpora důvěry dítěte ve vlastní síly schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí

RIZIKA:

 • Komunikačně chudé prostředí mezi dětmi i dospělými
 • Málo příležitostí k samostatným řečovým projevům
 • Špatný jazykový vzor
 • Nerespektování dětského ostychu k rozhovoru vedoucí k úzkosti
 • Nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní
 • Malý rozvoj tvořivosti
 • Předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním
 • Nedostatek času a prostředků pro spontánní hru k jejímu rozvinutí a dokončení
 • Málo vlídné, strohé a málo přátelské prostředí
 • Nedostatek možností projevovat vlastní city
 • Nedostatečné uznání úspěchu dítěte
 • Spěch, nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu
 • Stres, napětí, nedostatek osobního soukromí

Dítě a ten druhý

CÍLE:

 • Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dětí k druhým lidem
 • Posilování chování ve vztahu k druhým ( v rodině, MŠ, dětském kolektivu )
 • Vytváření postojů k druhým ( citlivost, tolerance. respekt, přizpůsobivost )
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

KOMPETENCE:

 • Navazování kontaktů s dospělými ( překonání studu, komunikace vhodným způsobem, respektování dospělého )
 • Přirozená komunikace s kamarádem, navazování a udržování přátelství
 • Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná
 • Respektování a uvědomování si práv svých i těch druhých
 • Uplatňování individuálních potřeb s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromis, řešit konflikt dohodou
 • Respektování odlišností druhých
 • Vytěsnit sobectví, spravedlivě se umět rozdělit
 • Vnímat potřeby druhého, snažit se řešit jeho problémy, soucítit s ním a snažit se mu pomoci
 • Bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování ostatních
 • Chovat se obezřetně při styku s neznámými lidmi
 • Nebát se v případě potřeby požádat o pomoc kamaráda, dospělého

NAPLNĚNÍ CÍLŮ:

 • Snažit se vytvářet dostatek pozitivních příkladů a vzorů chování mezi pedagogy, zaměstnanci MŠ i dětmi
 • Vytvářet příležitost ke komunikaci mezi dětmi i dospělými
 • Mimikou i gesty vyjadřovat klidný, citový vztah k dítěti ( pohlazení, přitulení, úsměv během celého dne )
 • Učit se vzájemné domluvě při hrách ve dvojicích, skupinkách i kolektivu
 • Vytvořené pravidel třídy spolu s dětmi a učení se je respektovat a dodržovat
 • Podpora dětského přátelství
 • Pomocí tematických vycházek navštěvovat různá prostředí, kulturní zařízení, kulturní památky
 • Využívat společných setkání s lidmi zvenčí MŠ, poznávat různá prostředí, profese a uspokojovat potřebu dětí po poznávání nového a nepoznaného
 • Využívat nabídek divadelních a ekologických programu v MŠ, loutkové divadlo, kulturní středisko
 • Dodržovat a připomínat zvyky a tradice ( Vánoce, Velikonoce, narozeniny, Den matek)
 • Pořádat akce pro rodiče
 • Zajišťovat aktivity pro děti ( kroužky, plavání, škola v přírodě…)
 • Každodenní podpora dětí v uspokojování výtvarných, hudebních, pohybových, komunikačních, citových potřeb
 • Nabídka nejrůznějších hraček ke hrám, výměna a zapůjčení hraček ze třídy na třídu
 • Výtvarná výchova – sebevyjádření ve výtvarném projevu dětí, využívání různých technik a materiálů, vedení dětí k zapůjčení materiálu a pomůcek druhému
 • Pokusy – vedou děti k dodržování určitých postupů, ocenění úspěchu svého i kamaráda
 • Knihy a literární výchova – nabídka četby, vyprávění, poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi, různorodých prostředí, tradic a zvyků
 • Stolní hry – je zde možno vybrat si partnera a domluvit se na pravidlech, pravidla posléze nutno respektovat
 • Hry – rozvíjení spolupráce mezi dětmi při tvorbě něčeho, podpora dětské fantazie a umění vylíčit své představy
 • Hudební výchova – zahrnuje možnost hudebního sebevyjádření, uspokojení potřeb rytmického cítění a seznamování se s novými písněmi našich předků či jiných národů
 • Divadlo – dává možnost zkoušet si různé role a být někým jiným, využívání dramatizace, mimických her, pantomimy, kde děti vyjadřují své pocity i beze slov
 • Domácnost – rozvíjíme zde především námětové hry, kdy si děti zkouší roli někoho z rodiny, známých
 • Tělovýchovná cvičení – vedou děti k dodržování pravidel a rozvíjejí zdravou soutěživost mezi dětmi, učí se přijmout prohru, sportovně popřát vítězům, stmelují se v družstvech a užívají si radost z vítězství
 • Pobyt venku – děti se seznamují s prostředím a lidmi z okolí, pozorují jejich zvyky, vytvářejí dvojice dětí, které jsou někdy vybrány pedagogem, někdy jsou na výběru dětí

RIZIKA:

 • Nedostatek pozitivních příkladů a vzorů správného chování
 • Příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí
 • Nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování
 • Podporování nezdravé soutěživosti
 • Příliš časté vystupování učitele v roli soudce
 • Nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství

Dítě a společnost

CÍLE:

 • Rozvoj společenských postojů, návyků a dovedností
 • Tvorba povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • Rozvoj a podpora spolupráce
 • Rozvoj kulturních a estetických dovedností

KOMPETENCE:

 • Znalost a uplatňování společenských návyků
 • Akceptace druhého člověka, jiného prostředí
 • Adaptace na prostředí, vrstevníky, společenství lidí
 • Vytvoření představy toho, co je dobře a špatně
 • Rozpoznat a pochopit společensky nevhodné chování
 • Dodržování pravidel ( ve vztazích, hrách, společnosti )
 • Vnímání a zapojování se do kulturního života
 • Vlastní projevení představ a vztahů ( formou výtvarnou, hudební, literární…)

NAPLNĚNÍ CÍLŮ:

 • Kultivované, estetické prostředí třídy, chodeb a celé MŠ, na kterém se podílejí samotné děti ( výzdoba )
 • Individuální rozhovory, řešení problémových situací s dětmi, podněcování dětí k nalezení řešení situací
 • Dle možností a situace vyzvedávat u dětí i ostatních mravní hodnoty ( pravda, upřímnost, spravedlnost nejen na teoretických příkladech, ale hlavně v praxi )
 • Pravidla třídy
 • Snažit se být každodenním příkladem pozitivního chování mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci MŠ v situacích běžného provozu
 • Příprava tematických vycházek
 • Využívat nabídek divadelních společností a lidových umělců pro představení v MŠ
 • Začleňovat do výchovně vzdělávací práce s dětmi zvyky a tradice, které jsou svázány především s naší zemí, ale i cizími zeměmi ( Vánoce, Velikonoce, Den matek, Den osvobození )
 • Příprava akcí pro děti a jejich rodiče
 • Nabídka nadstandardních aktivit
 • Každodenní podněcování k výtvarným, pracovním, hudebním, literárním činnostem
 • Nabídka hraček v nízkých a otevřených skříňkách
 • Výtvarná výchova – možnost sebevyjádření pomocí výtvarného projevu
 • Divadlo – zkoušet si různé role, námětové hry, hovořit jako někdo jiný, vyhledávat literární hrdiny
 • Domácnost – možnost zkoušet ženské a mužské role, nutnost domluvy s ostatními hrajícími si dětmi
 • Literární výchova – poslech pohádek, příběhů, veršů, poznávání pozitivních a negativních charakterových vlastností
 • Hudební výchova – seznamování, poslech a nácvik písní
 • Hry – rozvíjí spolupráci dětí při tvořivých činnostech, podporují fantazii a nutnost se domluvit a respektovat danou domluvu
 • Tělovýchovná cvičení – při pohybových hrách je nutno se kolektivně domluvit na pravidlech a dodržovat je, učíme se přijímat prohru

RIZIKA:

 • Nevhodný mravný vzor okolí ( nespravedlnost, nezdvořilost, agresivita)
 • Nefunkční pravidla ve skupině
 • Zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
 • Hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek
 • Nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi
 • Nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům

Dítě a svět

CÍLE:

 • Tvorba vztahu dítěte k místu a prostředí, kde žije
 • Osvojování si poznatků o světě a životě
 • Pochopení vlivu lidské činnosti na prostředí
 • Vážení si života
 • Osvojování si dovedností při péči o okolí
 • Vytváření povědomí o sounáležitosti se světem ( živou i neživou přírodou, lidmi…)
 • Pochopit nutnost rozvoje přizpůsobivosti člověka se vývoji a změnám

KOMPETENCE:

 • Osvojení si elementárních poznatků o okolním světě ( o rodině, o vývoji člověka, o životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, zvycích, práci lidí….)
 • Orientace v okolním prostředí
 • Získání poznatků o místě, kde žijeme, o naší zemi, kultuře, celé zeměkouli i vesmíru
 • Vnímání rozmanitosti a určitého řádu světa
 • Pochopení vývoje a změn
 • Povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • Uvědomění si co je pro člověka nebezpečné
 • Uvědomění si, že i dítě, dospělý může pomoci druhým lidem, přírodě, zemi…

NAPLĚNÍ CÍLŮ:

 • Rozhovory s dětmi, řešení problémových situací nad tématy, které se týkají znalostí o světě, životě kolem nás, přírody…
 • Tematické vycházky v rámci rodného města
 • Exkurze do obchodů, lékárny…
 • Zúčastňování se akcí pořádaných městskými obvody či krajem ( olympiády, výtvarné a sportovní soutěže )
 • Návštěvy knihovny, kde děti mají možnost komunikace s vrstevníky, paní knihovnicí a možnost konfrontace s naučnou literaturou ( atlasy, encyklopedie )
 • Nadstandardní aktivity
 • Návštěvy klubu důchodců, divadel, koncertů, kulturních památek
 • Spolupráce s rodiči a prarodiči při přípravě výletů
 • Každodenní pobyt venku spojený se seznamování s okolím, přírodou, dopravou, kulturou města
 • Individuální, skupinové i kolektivní práce dětí
 • Výtvarná výchova – možnost výtvarného a pracovního sebevyjádření o okolním světě, přírodě, přírodními materiály
 • Literární výchova- možnost přenést témata do divadelní role, maňáskové hříčky a tím přiblížit nové poznatky
 • Domácnost – využívání hlavně témat z rodinného prostředí všedního dne
 • Knihy – umožňují rozhovory nad naučnou literaturou
 • Pokusy – osvojování práce s různými materiály a surovinami, jaké mají vlastnosti, jak lze s nimi manipulovat a experimentovat, klíčení semen, přesazování
 • Hudební výchova – seznámení s národními, lidovými i moderními písněmi naší i cizích zemí , v jiném dialektu
 • Kostky – rozvíjí poznatky o stavbách z různých materiálů, pomáhají dětem v logickém úsudku, který je podložen vlastní zkušeností
 • Tělovýchovná cvičení –  i zde děti mají možnost formou pohybu a her se seznámit a napodobovat různé činnosti, zvířata, lidi
 • Využití her s pravidly i bez, které si děti tvoří samostatně

RIZIKA:

 • Nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti
 • Nedostatečné informace, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí
 • Nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená
 • Nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu MŠ
 • Špatný příklad dospělých (ohrožující životní prostředí, neekologické postoje)

9.     Evaluace a hodnocení výsledků vzdělávání

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.

9.1  Předmět evaluace (co se bude sledovat)

Hodnocení vzhledem:

 • k ŠVP, TVP – naplňování podmínek vzdělávání, cíle, využití možností z okolí MŠ
 • k dětem – výsledky vzdělávání, rozvoj dítěte
 • k učitelům – metody prožitkového učení
 • k správním zaměstnancům – kvalita práce
 • k vedení – klima školy, naplňování vizí
 • k sobě samému – hodnocení práce
 • k rodičům – spolupráce, spokojenost

9.2  Prostředky evaluace

 • Diskuze na pedagogických radách
 • Pozorování , rozhovory s rodiči, portfolia dětí
 • Dotazník, hospitační činnost

9.3  Časový plán – frekvence evaluační činnosti

 • Evaluace po skončení integrovaných bloků ( učitelky)
 • 1x ročně evaluace ŠVP (ředitelka, učitelky)
 • 2x ročně TVP (učitelky)
 • 1x ročně vedení a řízení (ředitelka)
 • 1x ročně spolupráce s rodiči (ředitelka, učitelky, rodiče)
 • 1x ročně evaluace všech zaměstnanců

Hospitační činnost:

 • 1-2x ročně hospitace učitelek
 • Průběžně kontrola pedagogické dokumentace
 • Namátkové náhledy a kontrolní vstupy do tříd
 • Namátkové kontroly dodržování pracovní doby, čistota na pracovišti, chování zaměstnanců

K hospitační činnosti je záznamový arch, po hospitaci je veden rozhovor s učitelkou a jsou učiněny závěry s případnými návrhy k odstranění nedostatků.

9.4  Kritéria pro evaluaci pedagogických pracovníků

 • Plnění všech svých úkolů
 • Práce s ŠVP a TVP
 • Věnuje se dětem a jejich individuálnímu rozvoji
 • Pěstování vzájemné důvěry a tolerance, ohleduplnosti mezi sebou a dětmi
 • Respektování individuálních potřeb dítěte – spánek dětí
 • Další vzdělávání
 • Vyvážený čas pro hru, experimenty dětí, podněcování k vlastní aktivitě
 • Spolupráce s rodiči – informuje o prospívání dětí, chrání soukromí rodin
 • Zapojení do akcí pořádaných školou

9.5  Kritéria pro evaluaci provozních zaměstnanců

 • Plnění úkolů, udržování zařízení v čistotě
 • Dodržování bezpečnosti práce, pracovní doby
 • Spolupracuje s učitelkami, ředitelkou
 • Zaměstnanci jsou vhodným vzorem dětem, vyhýbají se slovním komentářům, nemanipulují s dětmi
 • Sledují potřeby tříd a snaží se jim vyhovět
 • Podílí se aktivně na akcích pořádaných školou

9.6  Kritéria pro evaluaci vedení

 • MŠ je organizovaná
 • Rozvíjí mezilidské vztahy na pracovišti
 • Podporuje a přijímá nápady na zlepšení od spolupracovníků

9.7  Kritéria pro evaluaci s rodiči

 • Dostatečné informování o dění v MŠ
 • Možnosti individuálních schůzek, rozhovorů s ředitelkou, učitelkami
 • Rodiče mají možnost se podílet na akcích školy

© 2020  
MŠ Michálkovice

Tyto stránky spravuje…

Sládečkova 633/80,
715 00   Ostrava – Michálkovice

mssladeckova@tiscali.cz

+420 596 231 556